תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות
 1. כללי
 • ברוכים הבאים לאתר: venus-digital.co.il בבעלות ונוס דיגיטל – שיווק דיגיטלי ופיתוח עסקי )להלן: "החברה" ו /או "האתר").
 • התקנון מופנה לגברים ונשים כאחד. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 • החברה מציעה את המידע באתר זה (להלן: "השירות") בכפוף לתנאים הבאים:
 • עצם השימוש באתר, לרבות גלישה, מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה ואישור כי המשתמש קרא את תנאי השימוש, וכן כי הוא מסכים לתנאי השימוש, לתנאי מדיניות הפרטיות ולשימוש במידע שנאסף במהלך השימוש באתר.
 • המונח "משתמש" / "לקוח " שלהלן, משמעו כל אדם או תאגיד אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. הפרסומים באתר נועדו להעניק מידע כללי, ראשוני ובלתי מחייב בלבד.
 • כל הרוכש שירות מטעם החברה כתוצאה מפרסום האתר, מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
 • המידע הניתן כאן אינו מחליף, מוסיף, גורע או משנה מהוראת כל דין או נוהל, והוא כפוף לשינויים כפי שיהיו מעת לעת. בכל מקרה של ספק או סתירה, יקבעו ההוראות שבחוק, בתקנות, בצווים ובנהלים . מנהלי האתר ו/או החברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, על פי שיקול דעתם הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי ועל כן אנו ממליצים לקרוא מידי פעם ולפני כל רכישת שרות.
 • למען הסר ספק, אין במידע הניתן כאן כדי לחייב את החברה, או ליצור זכויות שאינן מוקנות בהוראת כל דין .
 • תמיכה טכנית: בכל שאלה טכנית הנוגעת לשימוש באתר נא לפנות במייל למנהלי האתר: Office@venus-digital.co.il
 • פניות לחברה: בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות החברה, ניתן לפנות ישירות במייל: Office@venus-digital.co.il
 1. התכנים באתר
 • האתר הינו אינפורמטיבי בלבד, ומספק מידע והמלצות בלתי מחייבות, מבלי שיהיה בכך כדי להטיל חיוב או אחריות כלשהיא על מנהלי האתר או החברה. תוכן האתר אינו יכול לשמש בסיס לצורך קבלת החלטות כספיות, משפטיות, אישיות ו/ או אחרות מצידך.
 • הסתייגות משפטית: כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן זה נעשית לפי שיקול דעתך ובאחריותך בלבד. הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, המהווים הסכם לכל דבר ועניין בינך לבין החברה ומנהלי האתר.
 1. שימוש באתר

 

 • המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש בו למטרות שאינן חוקיות ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיותם ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת ”וירוסים“ למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.
 1. זכויות יוצרים
 • הקניין הרוחני באתר בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר בשם: Venus Digital וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, תמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), ושם הדומיין של האתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה/מנהלי האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין .
 • החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 • זכויות יוצרים אלו כוללות בין היתר טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או לפרסם או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב ממנהלי החברה. אין לעשות כל שימוש מסחרי ברשימות המוצרים שבאתר ובפרטיהם ו/או בכל פרט אחר שבאתר ללא קבלת רשותו של החברה מראש ובכתב.
 1. קישורים חיצוניים
 • האתר עשוי להכיל קישורים (LINKS) לאתרים חיצוניים (להלן "אתרים מקושרים"). הקישורים מוצגים לנוחיותך בלבד. מנהלי האתר והחברה אינם מתחייבים לפקח על תוכן האתרים המקושרים, בפרט אם אינם בבעלותם, והסתמכות על האתרים המקושרים או על כל תוכן בהם הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והתקנונים של אותם אתרים.
 • בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר.
 • העובדה שמנהלי האתר/החברה מציגים קישורים לאתרים המקושרים אינה מעידה בהכרח על הסכמתם לתכנים המופיעים באתרים אלו ו/או ערובה לאמינותם, עדכניותם, חוקיותם וכן לתנאים המחייבים הננקטים בידי אותם אתרים ובעליהם. אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.
 • מנהלי האתר איננה מתחייבת כי הקישורים המופיעים באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. כמו-כן , מנהלי האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר בכל עת קישורים המופיעים בו , או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט.
 • אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהלי האתר.
 1. מדיניות פרטיות, איסוף מידע באתר ותנאי העברתו
 • מדיניות פרטיות – מידע אישי שנמסר לחברה באמצעות אתר זה יישמר בהתאם להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981.
 • מידע שנאסף במהלך שימוש באתר:
 • לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע סטטיסטי באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך, בתהליך שבמסגרתו מועבר מידע לשרת של גורם חיצוני. האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של הלקוח באתר ושיפור חווית הגולש, באמצעות איסוף נתונים בלתי מזוהים. כלים אלו אוספים מידע כללי אודות הלקוח ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, את כתובת אתר האינטרנט ממנו הגיע הלקוח לאתר, תאריך ביקורו, משך הביקור, סוג הדפדפן שלו וכיו"ב . מידע זה אינו מזהה את הלקוח באופן אישי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את מדיניות הפרטיות בתנאי השימוש בכל עת. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים החלים במדיניות מעת לעת.
 • שימוש ב"עוגיות"/"קוקיס" (COOKIES): מנהלי האתר עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" ואמצעים נוספים כגון Pixels, Tags. (להלן: COOKIES""). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזין הלקוח לטפסים השוני ם ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורו הבא, או מזהים תכנים מועדפים עליו על מנת להציג לו המלצות וטיפים המתאימים לו. כמו כן, הקבצים מאפשרים לחברה למקד את הפרסום המקוון עבורו ברחבי המרשתת, אם כי אין בכך כדי להעביר מידע אישי או מזהה אודותיו לצדדים ו/או אתרים שלישיים .
 • לקוח שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את ה-"קוקיס", יוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר יסגור את הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו או במחשבו. בכל עת, באפשרות הלקוח למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלו. מוצע לעשות כן רק אם הלקוח משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
 • עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה את הלקוח אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר, ועל מנת להתאימו להעדפות ולצרכי הגולשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של הלקוח, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני השימוש בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
 • בהצטרפותו לשירותי ונוס דיגיטל ולמועדון הלקוחות, הלקוח מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת חברותו במועדון הלקוחות, יישמר במאגרי המידע של מנהלי האתר ו/או החברה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות חברי המועדון, מתן שירותים לחברי המועדון ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
 • ידוע ללקוח כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.
 • בהתאם להסכמת הלקוח כדין, החברה תהייה רשאית לפנות אל הלקוח מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהלקוח בכתב בכל עת.
 • על אף האמור לעיל ובכפוף להוראות כל דין מנהלי האתר והחברה תהיינה רשאיות להעביר מידע מפורט ומזוהה של רכישות הלקוח ברשת לצדדים שלישיים, אם תתקבל הסכמת הלקוח לעשות כן ו/או בהתאם להוראות של כל גוף שלטוני/שיפוטי מוסמך .
 • ייתכן כי חלק מהשירותים באתר, בהווה או בעתיד, טעונים הרשמה. במסגרת הרשמה כזו ייתכן כי הלקוח יידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמו, כתובתו, דרכי ההתקשרות שונות עמו (טלפון, מייל), ובמקרים מסוימים ייתכן שגם מספר זהות לשם אימות בלבד. השדות שחובה יהיה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות שיסומנו, לא ניתן להירשם לביצוע הפעולות הטעונות רישום.
 • אם וככל שימסור המשתמש מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר במאגרי המידע הרשומים כחוק של מנהלי האתר ו/או החברה ולצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות מנהלי האתר ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע ללקוח כי אינו נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, וכי העברת מידע על ידו לחברה נעשית על אחריותו בלבד, מרצונו ובהסכמתו, ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי מנהלי האתר ונציגיה בנושא.
 • החברה ומנהלי האתר מקפידה שלא להעביר מידע אישי מזהה אודות הלקוח לצדדים שלישיים, אלא רק בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:
  • על פי דרישה או בהסכמה מפורשת מהלקוח או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת, בהסכמתו .
  • במקרה של מחלוקת משפטית בין הלקוח לבין מנהלי האתר שתחייב את חשיפת פרטי הלקוח ו/או אם יבצע פעולות שבניגוד לדין באתר ו/או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על כך.
  • לשם עריכת ניתוחים סטטיסטיים והעברת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים. מידע כאמור לא יאפשר זיהוי אישי של הלקוח.
  • במקרה בו ימצא כי הפר את אחד או יותר מתנאי שירות אלו ו/או במקרים בהם יבצע או ינסה לבצע פעולות המנוגדות לתנאי השימוש או הוראת כל דין.
  • על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק או לצורך מניעת ביצוע עבירה .
  • בכל מקרה בו תסבור מנהלי האתר כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושו ו/או לגופו של אדם, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי .
  • במקרה בו מנהלי האתר תימכר, תעביר ו/או תמזג את פעילותה עם תאגיד אחר , ובלבד שמקבל המידע החדש, יקבל על עצמו את הוראות תנאי שימוש אלו במלואן .
 • על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הלקוח, או מי מטעמו מיופה כוחו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגר מנהלי האתר ואף לבקש ממנהלי האתר לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק ואף למחוק אותו במקרים מתאימים. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל מנהלי האתר באמצעות דף יצירת הקשר באתר או באמצעות אחד מפרטי הקשר המפורטים בתחתית מסמך זה.
 • במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך לחברה או להחברה, לפי העניין, בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 • מנהלי האתר והחברה תהיינה רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח .
 • גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לתנאים ולאיסוף המידע על ידי גוגל באופן ולמען השימושים שצוינו לעיל .
 • אם ברצונכם למנוע את שמירת ה Cookies-במחשבכם או במכשירים הניידים בעתיד, עליכם להגדיר זאת בהגדרות הדפדפן. כמו כן, תוכלו אף להסיר עצמכם משימוש

ב-Google analytics  ובשירותי צד ג' אחרים, על-פי תנאיהם, והן להגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליכם מפייסבוק, דרך הגדרות המשתמש שלכם באתריהם.

 • מחיקת קובצי ה ,Cookies -או מניעת התקנה עתידית של קבצים מסוג זה עשויה לגרום לכך שבעתיד חלק מהתכונות או השירותים של האתר יהיו חסומים בפניכם.
 • החברה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיותם. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מבין את סעיף זה וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.
 1. אחריות

לעניין סעיף זה, "החברה" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה. החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. בנוסף החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל ’וירוס‘ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. יחד עם זאת, החברה לא תישא באחריות בנושאים הבאים:

 • התכנים המוצעים באתר מוצעים כמות שהם  (AS IS). החברה לא תישא באחריות להתאמת השירות לצרכי המשתמש. כמו-כן לא תישא החברה באחריות לטעויות או שגיאות בחומר המוצג באתר. החברה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ‘וירוסים‘ ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות.
 • החברה לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
 • המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
 • הלקוח פוטר את מנהלי האתר ואת החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • מנהלי האתר והחברה לא יישאו באחריות בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את פעילות האתר ו/או מכירת מוצרים/ שירותים באמצעותו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה בעניין זה.
 1. החוק החל ותניית שיפוט:
 • על ההתקשרות בין הלקוח לחברה במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 • מנהלי האתר והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יתנהל בבית המשפט בראשון לציון.

עודכן ב5 לאוקטובר 2023